NL  |  FR  |  EN

Human Touch

StructuurLeiderschapLerenMedewerkersCommunicatieCultuurOver Human Touch

Disclaimer

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website Human Touch van Human Challenge bvba en Think and Touch bvba , met de domeinnaam www.human-touch.be, hierna genaamd ‘de Website’.
 

De Website werd gecreëerd en wordt beheerd door Human Challenge bvba, Grote Heirbaan 39 1852 Grimbergen (ondernemings-/btw-nummer: BE 0476 315 629) en Think and Touch bvba, Antwerpsesteenweg 124 2630 Aartselaar (onderneming-/btw-nummer: BE 0898 757 854). Voor meer informatie kunt u ons contacteren via het contactformulier.


Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud onderstaande gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.


Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkele juridische samenwerkingsverband gecreëerd.


Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
Human Challenge bvba en Think and Touch bvba behouden zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.


Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Human Touch-website en dienen te worden aangevuld met de algemene voorwaarden van Human Challenge bvba of Think and Touch bvba, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen Human Challenge bvba of Think and Touch bvba en de klant/gebruiker. U kunt onze algemene voorwaarden makkelijk aanvragen via het contactformulier.

Toegang tot de website

HUMAN CHALLENGE BVBA EN THINK AND TOUCH BVBA stellen alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.
Deze toegang kan echter worden onderbroken voor onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden.

Intellectuele rechten

De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de vormgeving, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software, alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Human Challenge bvba en Think and Touch bvba, zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.
 

Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze Website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Human Challenge bvba of Think and Touch bvba.


Hetzelfde geldt voor de uittreksels uit werken die op deze Website worden aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

Aansprakelijkheid

Human Challenge bvba en Think and Touch bvba en hun informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.


De informatie, producten en diensten die deze Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Human Challenge bvba en Think and Touch bvba bieden derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden.


Human Challenge bvba en Think and Touch bvba zijn niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Human Challenge bvba en Think and Touch bvba gewaarschuwd werden voor deze schade.


Zo zijn Human Challenge bvba en Think and Touch bvba evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina’s van de Website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma’s die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. Human Challenge bvba en Think and Touch bvba zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn Website.


Human Challenge bvba en Think and Touch bvba zijn niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. We wijzen alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in het informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. Human Challenge bvba en Think and Touch bvba zetten echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.


Human Challenge bvba en Think and Touch bvba kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract dat werd gesloten, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van force majeure, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.